www.irfanasor.com internet sitesi herkese açık bir site olup, üye olmak ücretsizdir. Üye olmak için aşağıda yer alan üyelik sözleşmesini okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir.

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

1. Taraflar

İşbu sözleşme www.irfanasor.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten 851 sokak No: 9/A, Konak – İzmir, Türkiye adresinde mukim Özay İletişim ve Elektronik Ticaret – Ayşe Türk (Bundan böyle “irfanasor.com” olarak anılacaktır) ile www.irfanasor.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye” olarak anılacaktır.) arasında düzenlenmiştir.

 www.irfanasor.com internet sitesi, bu sözleşmede “internet sitesi” olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu irfanasor.com’un sahip olduğu internet sitesinden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, irfanasor.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, irfanasor.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından irfanasor.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, irfanasor.com’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. İnternet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin irfanasor.com’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. İrfanasor.com’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. irfanasor.com, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden irfanasor.com’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, irfanasor.com bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, irfanasor.com’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. irfanasor.com’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye, işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, irfanasor.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. İnternet sitesi yazılım ve tasarımı irfanasor.com mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. irfanasor.com, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, doğum tarihi, ilgi alanları, e-posta, telefon v.b.) sizlerden talep etmektedir. İrfanasor.com sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, üye profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması, ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik “sınıflandırma” çalışmalarında irfanasor.com bünyesinde kullanılmaktadır. irfanasor.com, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, irfanasor.com üyelerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla irfanasor.com iş ortakları ile paylaşılabilmektedir. İrfanasor.com, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak görmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesini, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının başka kişilerce görüntülenmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. İrfanasor.com gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, irfanasor.com'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 

3.13. irfanasor.com’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında irfanasor.com’a ve/veya Ayşe Türk ortaklığı/iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, irfanasor.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, irfanasor.com ve Ayşe Türk ortaklığı/iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, irfanasor.com ve Ayşe Türk ortaklığı/iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, irfanasor.com ve Ayşe Türk ortaklığı/iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, irfanasor.com ve Ayşe Türk ortaklığı/iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece irfanasor.com ve Ayşe Türk ortaklığı/iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, sms, v.b. iletişim kanallarını kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve irfanasor.com ve Ayşe Türk ortaklığı/iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini internet sitesi içerisinde yer alan “Bize Ulaşın”  sayfasını kullanarak Müşteri Hizmetlerine iletebilir.

3.14. irfanasor.com, üye bilgilerini, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda açıklayabilecektir.

3.15. irfanasor.com, internet sitesini virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye irfanasor.com internet sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. irfanasor.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya irfanasor.com internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. irfanasor.com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, irfanasor.com’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. irfanasor.com, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme sms’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme sms’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya sms almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Bize Ulaşın” sayfasından Müşteri Hizmetlerine mail ve/veya sms gönderim iptal talebinde bulunabilecektir.

3.20. Üye, irfanasor.com bünyesinde bulunan dükkanlardan alışveriş yaptığı takdirde Üye pozisyonunun yanında, Alıcı pozisyonuna da geçer. Üye’nin Alıcı pozisyonundaki hak ve yükümlülükleri;

a) Alıcı, satın aldığı Ürünlerin bedellerini, Dükkan sahibinin ürün ve dükkan sayfasında belirttiği şekilde ödemekle yükümlüdür. 

b) Alıcı, Dükkan'ın Site'ye Ürün'ün gönderildiği bilgisini girmesinden itibaren 4 (dört) iş günü içinde Ürün'ü teslim alacaktır. Aksi durum Dükkan tarafından alıcıya bildirilecektir. Alıcı, herhangi bir nedenle iade etmek üzere Ürün'ü Dükkan'a geri gönderdiği takdirde, irfanasor'un herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

c) Alıcı, Site'de Dükkan'lar tarafından satışa arz edilen Ürünlerin ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Ürünlerden olup olmadığını, niteliği, orijinalliği, Ürün'ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün'ün aslı ile ilgili İrfanasor'un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder. 

d) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Dükkan'ın Ürün'ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi durumundan ötürü İrfanasor'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; İrfanasor'dan, satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Alıcı, işbu Sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde Dükkan'a yapacağı ödemeyi dükkan'ın şartları ile belirleneceğini kabul ve taahhüt eder.

f) Alıcı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince İrfanasor'un, Ürünlere ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi Riskim Yok Hizmeti içerisinde oluşturacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Alıcı, Site'de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde İrfanasor'un kendisine ait Dükkan bilgilerini ve Dükkan'ın satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgileri esas alarak düzenlenen ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Alıcı, Dükkan ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi Dükkan'ın beyanları doğrultusunda düzenlendiğini bildiğini; İrfanasor'un ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Dükkan olacağını; bu taleplerle ilgili İrfanasor'un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

ı) Alıcı, Dükkan ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan İrfanasor'un, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, Dükkan, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Dükkan ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder.

 4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya irfanasor.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. İrfanasor.com üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 5. İhtilafların Çözümü

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.